tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Hizmetlerimiz

İstanbul Esenyurt Üniversitesince belirlenmiş temel politika ve esaslar doğrultusunda  Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını şöyle özetleyebiliriz;

 • Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
 • Akademik ve idari personel yapısını planlamak  ve bu plan doğrultusunda akademik ve idari personel ilanlarını hazırlamak,
 • İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçiminde, Üniversitenin çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
 • Üniversitemiz personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
 • Bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin her türlü özlük haklarıyla ilgili (atama,terfi, istifa,ilişik kesme vb.) hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak yapmak,
 • Akademik ve İdari Personelin sözleşmelerinin yapılması ve Akademik Personellerin atandıkları tarihlere göre periyodik olarak sözleşmelerini yenilemek,
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili işlemleri yapmak ve çalışma izinlerini almak,
 • Kısmi statüde çalışacak öğretim elemanları ve idari personelin özlük işlemlerini yürütmek,
 • Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • Birimlerdeki hizmetin aksamaması için, yeni açılan bölümlere 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca görevlendirmeleri yapmak,
 • İdari ve Akademik personelin kongre, konferans, panel ve sempozyum görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Personel özlük v.b. bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarmak, üniversite personel veri tabanını oluşturmak ve gerekli güncellemeleri sağlamak,
 • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak.